Algemene voorwaarden

Let op, onderstaande algemene voorwaarden gelden voor aankopen welke zijn verricht op de webshop. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn in de winkel zijn te lezen op uw aankoopbewijs.

Transport en Levering

Bestellingen via de website worden alleen in Nederland bezorgd. Leveringen in België of Duitsland zijn in overleg uiteraard wel mogelijk.

Voor het bezorgen van bestellingen laminaat en houten vloeren in Nederland brengen wij een bedrag van € 69,00 aan vrachtkosten in rekening.

Laminaat Outlet draagt zorg voor bezorging in heel Nederland op een door u aangegeven afleveradres. Voor bezorging op de Waddeneilanden gelden andere tarieven welke op aanvraag worden verkregen.

Bij bezorging vanuit Haarlem met eigen vervoer worden de goederen voor de deur op de begane grond afgeleverd. Indien de producten worden geleverd met extern transport (alles buiten Haarlem), worden de goederen voor de deur op de begane grond afgeleverd.

Levertermijn


Laminaat Outlet hanteert een leveringstermijn van 5 werkdagen, indien het product op voorraad is, tenzij expliciet anders vermeld. Indien de leveringstermijn overschreden wordt, om welke reden dan ook, stelt Laminaat Outlet u hiervan op de hoogte. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt Laminaat Outlet u de mogelijkheid de koopovereenkomst kostenloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. Laminaat Outlet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Prijzen


De prijzen die vermeld staan op de website van Laminaat Outlet zijn inclusief btw.

Betaalwijzen


Laminaat Outlet geeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen:

1- iDEAL
2- Contant of per PIN - bij afhalen
3- Per bank
U maakt van te voren het openstaande bedrag over naar de bankrekening van Laminaat Outlet:
IBAN: NL96INGB0660893533
Ten name van Laminaat Outlet te Haarlem
Houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van drie werkdagen
4- Per creditcard (Mastercard / Visa) (Alleen online)

De kosten en schade voor Laminaat Outlet als gevolg van een niet tijdige betaling komen voor uw rekening. Eventuele incassokosten vanwege een niet tijdige betaling worden doorberekend.

Eigendomsrecht


Het eigendom van de door Laminaat Outlet geleverde goederen gaat pas over, indien u hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Laminaat Outlet verschuldigd bent, al hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Herroepingsrecht bij levering van producten


1. Bij aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2. Tijdens deze termijn dient u als consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Laminaat Outlet te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsrecht bij levering van diensten


Bij levering van diensten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u zich als consument te richten naar de door Laminaat Outlet bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping


Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

Indien u als consument een bedrag betaald heeft, betaalt Laminaat Outlet dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Laminaat Outlet, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Laminaat Outlet. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Retourzendingen


Retourneringen dienen van te voren per e-mail te worden aangemeld (info@laminaatoutlet.nl). In de retouraanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden:

Factuurnummer & factuurdatum
Naam
Adresgegevens
(Post)bankrekeningnummer
Telefoonnummer

Na akkoord ontvangt u van ons instructies en een Retour Order Nummer (RON).

Retourzendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender en het verkregen Retour Order Nummer (RON). Na correcte ontvangst maakt Laminaat Outlet binnen 14 dagen het retour te ontvangen bedrag over op de door u aangegeven rekening.

Niet aangemelde retourneringen worden door ons niet in ontvangst genomen en niet vergoed.

Let op! Retourzendingen dient u zelf retour te brengen.

Klachten

Heeft u klacht over LaminaatOutlet.nl? Dan kunt u terecht bij onze klantenservice. Wij verzoeken u om ons op het e-mail adres info@laminaatoutlet op de hoogte te brengen van uw klacht. Wij sturen u vervolgens een formulier toe waarop u uw klacht kan omschrijven. Nadat deze retour is verzonden naar ons nemen wij uw klacht officieel in behandeling.


Uitgesloten

zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Het betreft in dit geval onder andere de volgende producten:
- Quick-Step producten, plinten, profielen, afwerklijsten, ondervloeren, olie, wax en onderhoudsmiddelen
- Speciaal voor u bestelde producten
- Geopende verpakkingen of producten die niet meer in de originele gesloten verpakking zitten;
- Producten die na levering beschadigd zijn;
- Restanten en aanbiedingen.


Alle kosten die voortvloeien uit het retourneren van goederen zijn voor eigen rekening.

Garantiebepalingen


Op al onze leveringen zijn de fabrieksgaranties van toepassing. Installatie dient ten alle tijden uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier. Mocht er onverhoopt in de verpakking geen duidelijke leg/installatie zitten, dan is deze bij ons opvraagbaar en verkrijgbaar. In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per e-mail (info@laminaatoutlet.nl) aangemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de productinformatie (merk, type, etcetera), aankoopdatum, factuurnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens kantooruren.

Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op voor het treffen van passende maatregelen.

Uw factuur dient tevens als garantiebewijs.

In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.